რა შემთხვევაში გჭირდებათ ჩვენი სერვისები

ფინანსური საკონსულტაციო სერვისების საჭიროება კომპანიის მენეჯმენტმა და მფლობელებმა შემდეგი ინდიკატორებით შეიძლება განსაზღვრონ:

 

  არ არის გაწერილი ფინანსური მენეჯმენტის პოლიტიკა, არ ხდება მისი პერიოდული გადახედვა;


კომპანიის მიზნები არ არის გამოხატული ფინანსურ მაჩვენებლებში;


კომპანიის დეპარტამენტების მიზნები არ არის გამოხატული ფინანსურ მაჩვენებლებში;


კომპანიას არ აქვს განვითარების დეტალური ფინანსური მოდელი;


კომპანიას არ აქვს მიზნების მიღწევისთვის საჭირო ფინანსური რესურსები;


კომპანია ჩამორჩება კონკურენტებს და ინდუსტრიის საშუალო განვითარების დინამიკას;


კომპანია ვერ აღწევს დასახულ მიზნებს, ხდება მიზნების გადავადება;


კომპანიას ხშირად აკლდება ფინანსური რესურსები ვადადამდგარი ვალდებულებების დასაფარად;


კომპანიას არ აქვს საუკეთესო პირობები ფინანსურ ინსტიტუტებთან და სხვა კონტრაგენტებთან;


კომპანია გარკვეულ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს დეტალური ფინანსური ანალიზის გარეშე იღებს;


კომპანია არ აწარმოებს დეტალურ ყოველთვიურ ანალიზსს ბიზნეს მიმართულებების მიხედვით;


კომპანიის ფინანსური აუდიტის დასკვნა ნეგატიური ან პირობითია;


კომპანიას დაეკისრა საგადასახადო სანქციები ან სხვა სახის ფინანსური ჯარიმები;


კომპანიას არ აქვს ჩამოყალიბებული სახელფასო პოლიტიკა და სამოტივაციო სქემები;


კომპანიას არ აქვს ჩამოყალიბებული საფასო პოლიტიკა და ფასდაკლების სქემები;


კომპანია არ აკეთებს მოთხოვნების და მარაგების რეგულარულ ანალიზს;


არ ხდება კომპანიის ყოველთვიური ფინანსური შედეგების დეტალური პრეზენტაცია და განხილვა;


არ ხდება კომპანიის დეპარტამენტების ყოველთვიური შედეგების ფინანსური ანალიზი;


კომპანიას ჭირდება კაპიტალის, სესხის ან გრანტის მოზიდვა;


კომპანიას ჭირდება კომპანიის პრეზენტაციის, ბიზნეს გეგმის ან სხვა ბიზნეს დოკუმენტის მომზადება;


კომპანიას ჭირდება კომპანიის/პროექტის კვალიფიციური წარდგენა და კომუნიკაცია პარტნიორებთან;


კომპანიას ჭირდება კვალიფიციური საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღება;


კომპანიას ჭირდება ბიზნესის ყიდვის, გაყიდვის ან შერწყმის პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;


კომპანიას ჭირდება კომპლექსური ფინანსური ან ბიზნეს ამოცანის ანალიზი, დაგეგმვა და მხარდაჭერა.


ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქცია კომპანიაში

ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქცია კომპანიაში შემდეგ ძირითად საკითხებს მოიცავს:

კომპანიის მიზნების და მათი მიღწევის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა;

კომპანიის მიზნების და მათი მიღწევის სტრატეგიის ფინანსური მხარდაჭერა;

კომპანიის განვითარების ფინანსური მოდელის შექმნა და განახლება;

კომპანიის სხვა დეპარტამენტების მიზნების/KPI განსაზღვრა და მონიტორინგი;

კომპანიის სხვა დეპარტამენტების ამოცანების ფინანსური ანალიზი და მხარდაჭერა;

კომპანიის საინვესტიციო გადაწყვეტილებების ანალიზი;

კომპანიის განვითარებისთვის საჭირო კაპიტალის და სესხის მოზიდვა;

კომპანიის ვალდებულებების მართვა და რესტრუქტურიზაცია;

კომპანიის სამუშაო კაპიტალის დაგეგმვა და მართვა;

საგადასახადო აღრიცხვის პოლიტიკის შემუშავება და განახლება; გადასახადების ოპტიმიზაცია;

საგადასახადო კონსულტანტის რჩევების მორგება კომპანიის ბიზნეს ამოცანებზე;

ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების პოლიტიკის შემუშავება და განახლება;

მენეჯერული აღრიცხვის და ანგარიშგების პოლიტიკის შემუშავება და განახლება;

ფინანსური ანალიზის პოლიტიკის შემუშავება და განახლება;

კონტრაქტების ფინანსური პირობების სტრუქტურირება და მოლაპარაკება;

კომპანიის შემოსავლების და ხარჯების მონიტორინგი და ოპტიმიზაცია;

კომპანიის აქტივების და ვალდებულებების მონიტორინგი და ოპტიმიზაცია;

კომპანიის საგადასახადო შემოწმების და ფინანსური აუდიტის პროცესის მხარდაჭერა;

კომპანიის ფინანსური ინტერესების დაცვა დავებსა და მოლაპარაკებებში;

კომპანიის ფინანსური დეპარტამენტის დაკომპლექტება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

კომპანიის ფინანსური შედეგების, პროგნოზების, პროექტების კომუნიკაცია/პრეზენტაცია;

კომპანიის მენეჯმენტისა და მფლობელების მხარდაჭერა კომპანიის ეფექტურად მართვაში.

 

როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ?